Zásady ochrany osobních údajů

 • Reklamní sdělení a newslettery slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem uzavření smlouvy.
 • Odesílatelem a současně správcem osobních údajů je Lukáš Průša, IČO 87177838, sídlem Praha 4, Libušská 822/282, PSČ 14200 (dále jen „odesílatel").
 • Odesílatel zpracovává Vaše osobní údaje, kterými jsou jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonický kontakt, a to pro účely zasílání reklamních sdělení a newsletterů odesílatele.
 • Odesílatel prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení") a se Zákonem o zpracování osobních údajů.
 • Odesílatel (jako správce osobních údajů) Vás (jako subjekt osobních údajů) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje o skutečnostech uvedených v následujících odstavcích tohoto textu.
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovány pouze za účelem zasílání reklamních sdělení a newsletterů. V případě, že jste registrovaným zákazníkem odesílatele, jsou osobní údaje zpracovány též za účelem poskytnutí slev z ceny zboží.
 • Odesílatel zpracovává Vaše osobní údaje pouze v elektronické podobě.
 • Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem odesílatele - zpracování osobních údajů pro přímý marketing.
 • Vaše osobní údaje budou zpracovány nejdéle do doby podání námitky proti přímému marketingu. V případě Vaší registrace, jakožto zákazníka odesílatele, budou zpracovány po dobu trvání registrace a dále po dobu jednoho roku od ukončení registrace.
 • Při zpracování osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, vyjma profilování ve smyslu informace o oboru Vaší činnosti, pokud uvedený údaj se svým souhlasem poskytnete.
 • Osobní údaje budou zpracovávat pověření zaměstnanci odesílatele nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým bude mít vždy odeslílatel uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám spolupracujícím s odesílatelem v rámci zjišťování spokojenosti zákazníků, rozesílání e-mailů, atp. (dále jen „zpracovatelé"). Dále mohou být osobní údaje předány osobám poskytujícím právní služby a institucím či subjektům, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy. Zpracovatelé jsou povinni dodržovat zásady GDPR stanovené Nařízením. Aktuální seznam zpracovatelů Vám bude poskytnut na vyžádání.
 • Odesílatel nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Máte právo požadovat od odesílatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že odesílatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Budou-li některé osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info